VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Mechanical and Production Engineering (KT) > 2019V > Year 3 > DFMAA Techniques (IKTS1115)

DFMAA Techniques

Structure Type: Study unit
Code: IKTS1115
Type: Optional obligatory / Professional Studies
Curriculum: KT 2019V
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 3 (2021-2022)
Semester: Spring
Credits: 5 cr
Responsible Teacher: Niemelä, Riitta
Language of Instruction: Finnish

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2022-2023.

Learning Outcomes

Kurssilla opitaan laitteen kapasiteetti- ja tehomitoituksen kulku ja päämittojen määrittäminen. Opiskelija omaksuu erilaisten koneistojen ja niihin liittyvien rakenteiden mitoitusperiaatteet. Hän oppii valitsemaan ja mitoittamaan markkinoilla olevia vakiokomponentteja. Opiskelija pystyy hakemaan aiheeseen liittyviä standardeja ja valmistajien mitoitusohjeita ja käyttämään niitä suunnittelutyössä. Erityistä huomiota kiinnitetään sähkömoottorikäyttöjen ja niiden osien mitoitukseen.
Opiskelija osaa ottaa huomioon valmistuksen ja kokoonpanon vaatimukset sunnittelussa.

Student's Workload

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 70 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 65 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

Lujuusoppi, statiikka ja koneenelimet

Contents

Kurssilla simuloidaan yksinkertaisen laitteen koko suunnitteluprosessi. Pääpaino on laitteen rakenneosien ja pääkomponenttien mitoituksessa ja valinnassa valmistajien ohjeiden ja sivustojen avulla. Kurssilla hyödynnetään aikaisempia opintojaksoja (lujuusoppi, statiikka, kone-elimet, 3D-suunnittelu jne.)
Laitteesta koostetaan 3D-kokoonpanomalli työn edetessä.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

Verkkomateriaali, valmistajien ohjeistot.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot, suunnittelu- ja laskuharjoitukset.

Assessment Criteria

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Assessment Methods

Jatkuva näyttö, harjoitustyö ja tentti.


Back