VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Digitalisation Development and Management (IDKJ) > 2025K > Year 1 > Principles of Project Management (MS00BP19)

Principles of Project Management

Structure Type: Study unit
Code: MS00BP19
Curriculum: IDKJ 2025K
Level: Master of Engineering
Year of Study: 1 (2025)
Semester: Spring
Credits: 5 cr
Responsible Teacher: Niemelä, Riitta
Language of Instruction: English

Courses During the Year 2025

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
3002EVS2025-1, HY2025-1, HY2025T-1, HYA2025K-1Y, IDKJ2025K-12025-03-03 – 2025-04-30Kenneth Norrgård, Piia Uusi-Kakkuri, Shekhar SatputeEnglish2024-12-01 – 2025-01-13

Learning Outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee projektihallinnan periaatteita ja osaa soveltaa näitä työyhteisön johtamisessa ja kehittämisessä. Opiskelija pystyy soveltamaan projektinhallinnan menetelmiä työelämän eri tilanteissa. Hän osaa laatia projektisuunnitelman, joka huomioi käsillä olevan organisaation erityispiirteitä, viestintätarpeita sekä riskinhallintaa 

Contents

Osio 1 - Projektiympäristö 
Tämän osion jälkeen opiskelija on perehtynyt projektin johtamisen viitekehyksiin. Hän on perehtynyt erilaisiin projektimalleihin sekä niiden soveltamiseen eri ympäristöihin. Hän osaa hahmottaa projektijohtajan pelikenttää ja käyttää johtamisen työkaluja. 


Osio 2 - Projektiviestintä 
Tämän osion jälkeen opiskelija ymmärtää kommunikaation tärkeyden ja sen merkitystä vaikuttamisen keinona. Hän tunnistaa projektijohtajan johtamishaasteet projektin eri vaiheissa  
Opiskelija ymmärtää eron asioiden johtamisen ja ihmisten johtamisen välillä. 


Osio 3 - Projektisuunnittelu 
Tämän osion jälkeen opiskelija pystyy soveltamaan edellisissä osioissa saatua osaamista ja pystyy laatimaan projektisuunnitelman annetulle yritys-caselle. Hän osaa käyttää yleisiä projektisuunnitelman malleja ja osaa esitellä sen eri sidosryhmille. Opiskelija osaa kommunikoida etätiiminsä kanssa ja suorittaa tiimin tehtäviä oman roolinsa mukaan. 


Osio 4 - Projektin riskinhallinta 
Tämän osion jälkeen opiskelija tuntee riskinhallinnan elementit ja osaa arvioida riskinhallinnan merkitys käsillä olevalle projektille. Hän tuntee riskihallinnan menetelmiä ja työkaluja  
Hän osaa soveltaa riskinhallintaa käytännössä.  


Back